ประกาศข่าวสาร จาก สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่